Informačná povinnosť prevádzkovateľa na oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 Ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

Na účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom spoločnosť: JC company, s.r.o., Pitelová 1, 966 11 Trnavá Hora, 36661589, cibulaml@jccompany.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

1.Úvodné ustanovenia

1.1 Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.
1.2 Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.
1.3 Pri realizácii našej práce a povinností získavame vaše osobné údaje priamo od vás.
1.4 Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

2.Poskytované informácie o spracúvaní osobných údajov

Účel: Objednávka tovarov a služieb, plnenie zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov.
Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo,
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu V4 Account, s. r. o., orgány verejnej moci
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Evidencia zástupcov dodávateľov, odberateľov a SZČO vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo,
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu V4 Account, s. r. o., orgány verejnej moci
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel : Evidencia reklamácií tovarov alebo služieb.
Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov– spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu: Obchodný zákonník č.513/1991, Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007
Osobné údaje: osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru (ak je iná ako adresa bydliska) e-mailová adresa, telefóne číslo.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže vybaviť reklamácia.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Personálna agenda plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov a vedenie osobnej agendy zamestnancov
Právny základ: § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zakladateľská listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, obchodný zákonník č.513/1991 Zb. § 137- § 140.
Osobné údaje: priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, , rodinný stav, pohlavie, telefóne číslo, email *, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte *, zdravotné poisťovňa, zrážky z platu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní RD a MD, údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, absolvované kurzy a školenia , preukazy odbornej spôsobilosti, povolenia na obsluhu strojov a zariadení údaje o registrácii na úrade práce, poberanie podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, údaje o zamestnaní na úväzok, skrátený úväzok, dohodu, živnosť, údaje zo zamestnaneckej zmluvy údaje o DDS.
*-poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou ale môže sa uzavrieť zmluva o ich poskytnutí
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľská firma ktorá vedie personálnu agendu V4 Account, s. r. o.,, orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, DDS,
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: osobné spisy zamestnancov dohody o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti (od roku 2013 súčasť osobného spisu) 70 rokov (od narodenia zamestnanca), mzdové listy 50 rokov, výplatné listiny 10 rokov, prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov, podklady k mzdám, evidencia dochádzky, evidencia dovoleniek 5 rokov, dohody o hmotnej zodpovednosti (po strate platnosti) 5 rokov. Podrobnejšie údaje o dobe uchovávania sú uvedené v „Registratúrnom poriadku“
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak s ňou nemôže byť uzavretý pracovný pomer.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Mzdová agenda zamestnancov. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,
c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,
d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.
Právny základ: §13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákon NR SR č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.86/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje: priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, rodinný stav, pohlavie, telefóne číslo, email *, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte *, zdravotné poistenie, zrážky z platu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní RD a MD, údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, údaje o registrácii na úrade práce, poberanie podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, údaje o zamestnaní na úväzok, skrátený úväzok, dohodu, živnosť, údaje zo zamestnaneckej zmluvy údaje o DDS.
*-poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou ale môže sa uzavrieť zmluva o ich poskytnutí
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie mzdovú agendu V4 Account, s. r. o., orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, DDS,
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: mzdové listy 50 rokov, výplatné listiny 10 rokov, prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov, podklady k mzdám, evidencia dochádzky, zrážky zo mzdy a evidencia dovoleniek 5 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak jej nemôže byť vyplatená mzda.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Právny základ: §13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Ústava 460/1992 Zb., zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, ekonomické a iné osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenia účtovnej agendy,
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ ktorý vedie účtovnú agendu V4 Account, s. r. o., orgány verejnej moci, daňový úrad
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôže byť vedená účtovná agenda podľa platných zákonov.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni.
Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
Osobné údaje : priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, , rodinný stav, pohlavie, telefóne číslo, email *, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte*, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, údaje o čerpaní RD a MD, údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, údaje o registrácii na úrade práce, poberanie podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, údaje o zamestnaní na úväzok, skrátený úväzok, dohodu, živnosť, údaje zo zamestnaneckej zmluvy údaje o DDS
*-poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou ale môže sa uzavrieť zmluva o ich poskytnutí
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ,, sociálna poisťovňa
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôžu byť nahlásené údaje sociálnej poisťovni podľa platných zákonov.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni.
Právny základ: §13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa, manželia alebo manželky zamestnancov prevádzkovateľa, vyživované deti ,uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa.
Osobné údaje: priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, rodinný stav, pohlavie, email *, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o zdravotnej poisťovni , číslo občianskeho preukazu**, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte*, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, , údaje o čerpaní RD a MD, údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, údaje o registrácii na úrade práce, poberanie podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, údaje o zamestnaní na úväzok, skrátený úväzok, dohodu, živnosť, údaje zo zamestnaneckej zmluvy údaje o DDS
*-poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou ale môže sa uzavrieť zmluva o ich poskytnutí
**- Číslo občianskeho preukazu je povinnou náležitosťou prihlášky poistenca na verejné zdravotné poistenie, a to tak pri vzniku poistenia, ako aj pri zmene zdravotnej poisťovne Prihlášku na verejné zdravotné poistenie, a to tak pri vzniku zdravotného poistenia, ako aj pri zmene zdravotnej poisťovne, je však povinný podať príslušnej zdravotnej poisťovni sám poistenec ak nie je dohodnuté inak. Ešte je možný prípad ked zamestnávate zamestnáva zahraničnú osobu, ktorá nie je prihlásená na verejné zdravotné poistenie v SR, a za tohto zamestnanca podávate prihlášku, a v takom prípade bude spracúvať aj číslo jeho občianskeho preukazu alebo pasu.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ V4 Account, s. r. o., zdravotná poisťovňa
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôžu byť nahlásené údaje zdravotnej poisťovni podľa platných zákonov.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Nie

Účel: Evidencia dochádzky.
Právny základ: §13 ds. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Osobné údaje: titul meno, priezvisko, údaje o dochádzke
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľská firma ktorá vedie mzdovú agendu V4 Account, s. r. o., orgány verejnej moci,
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 15 rokov
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôže byť vedená mzdová agenda podľa platných zákonov.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Prevádzkovanie internetovej stránky
Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
Osobné údaje: cookies nevyhnutne potrebné na správne fungovanie stránky, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre propagáciu prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky Netmedia s.r.o.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 13 mesiacov
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Prevádzkovanie internetovej domény.
Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
Osobné údaje: e- mailová adresa
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej domény Netmedia s.r.o.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Zriaďovanie emailových adries vo forme meno . priezvisko @názov firmy.
Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
Osobné údaje: služobný e- mail,
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca emailového konta Netmedia s.r.o.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 3 mesiace rokov,
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Cookies malé množstvo stavových dát.
Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Viac v dokumente „Zásady používania súborov cookies“
Osobné údaje: online identifikátory a iné osobné údaje nevyhnutné pre správne fungovanie internetovej stránky a pre jej optimalizáciu , cookies
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky Netmedia s.r.o.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 13 mesiacov,
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Kontaktný formulár.
Právny základ: § 13 ods. 1 písmeno a) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov
Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo,
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť ale potom nie je možné splniť funkciu kontaktného formulára.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Uplatňovanie práv dotknutých osôb- vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rad (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov
Osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nebudú uplatnené jej práva.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Doručovanie pošty a zásielok.
Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa,
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Slovenská pošta
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak je nebude dourčená pošta.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie
Účel: Propagácia vlastných služieb.
Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Marketingová komunikácia so súčasným a bývalým klientom.
Právny základ: §13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

Účel: Videozáznam z kamier ktoré monitorujú prevádzku , slúži na monitorovanie priestorov na účely ochrany majetku prevádzkovateľa a na ochranu života a zdravia klientov Viac informácií o spracovaní kamerových záznamov nájdete v „Smernici o monitorovaní kamerovým systémom“
Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: video, fotografia.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 72 hodín podrobnejšie v „Smernici o používaní kamerového systému“
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie
Poskytovanie školení a benefitov zamestnancom a iným osobám nad rámec právnych predpisov právnych predpisov. Táto spracovateľská činnosť zastrešuje spracúvanie osobných údajov vykonávané za účelom poskytovania školení a iných benefitov, ktoré nie sú uložené prevádzkovateľovi ako zákonná povinnosť pre jeho zamestnancov, prípadne pre iné fyzické osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu, ktoré participujú na poskytovaní služieb prevádzkovateľa.
Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: bežné identifikačné a kontaktné údaje, údaje týkajúce sa zvyšovania kvalifikácie,
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou .
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

3.Bezpečnostné opatrenia

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu ktoré sú podrobne uvedené vo Vnútornej (bezpečnostnej) smernici. S vašimi osobnými údajmi pracujú len poučené osoby.

4.Práva dotknutých osôb

4.1. Odvolať súhlas - v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e-mailovej adrese, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne v predajni. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

4.2. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

4.3. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

4.4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemáte právo na vymazanie osobných údajov

4.5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

4.6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemáte právo na prenosnosť osobných údajov.

4.7. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

4.8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 Ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Na ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov radi odpovieme po vyžiadaní na e-mailovej adrese prevádzkovateľa.
 • Zavolajte nám
  +421 918 408 416

 • Navštívte nás
  SNP 68, Žiar nad Hronom, 965 01

Logo JC Company
Adresa showroomu
 • SNP 68, Žiar nad Hronom, 965 01
 • +421 918 408 416
 • cibulaml@jccompany.sk
Adresa výroby
 • Pitelová 1, Trnavá Hora, 966 11
 • +421 905 520 357
 • jancibula@jccompany.sk
© JC company, s.r.o. 2023 | Vytvorilo Netmedia s.r.o.